openbox.in.th วิธียืมเงินออนไลน์ด่วน และสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ําในปี 2566

บริการให้ยืมเงินออนไลน์เงินด่วนทันใจ ด้วยการกู้เงินกับธนาคาร พร้อมสมัครสินเชื่อบุคคลรับบัตรเครดิต และแหล่งยืมเงินนอกระบบออนไลน์

Home » เปรียบเทียบสัญญาเงินกู้ตามกฏหมายใหม่ และหนังสือสัญญาเงินกู้ของเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญา (ใหม่)

เปรียบเทียบสัญญาเงินกู้ตามกฏหมายใหม่ และหนังสือสัญญาเงินกู้ของเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญา (ใหม่)

การร่างสัญญาเงินกู้ ข้อความสำคัญที่ควรระบุในหนังสือสัญญาเงินกู้ 2566, 2023

สัญญาเงินกู้ หรือหนังสือสัญญาเงินกู้ ยังคงมีความสำคัญ สำหรับการก็ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ซึ่งแน่นอนว่าหากตกลงกันได้ทั้ง 2 ฝ่ายก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างไร แต่หากมีการร่างสัญญาเงินกู้ด้วย จะเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่ายได้เลย โดยหากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดสัญญา เช่น ผู้กู้ไม่นำเงินมาคืน หรือคืนล่าช้า ผิดไปจากที่ตกลงกันไว้หรือหนีหาย เจ้าของเงินผู้ที่เป็นคนปล่อยกู้ก็จะสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ เพราะตามประมวลกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน หรือมีการร่างหนังสือสัญญาเงินกู้นั่นเอง

วิธีและข้อกำหนดที่สำคัญควรจะต้องมีในการทำสัญญาเงินกู้ 2566, 2023

สัญญาเงินกู้ จะต้องระบุจำนวนเงิน ที่เป็นเงินต้นที่กู้ยืมให้ชัดเจน 

การทำสัญญากู้ยืมเงิน สิ่งสำคัญลำดับแรก ก็คือตัวเลขที่จะต้องมีความชัดเจน ตรงกับเอกสารอ้างอิงต่างๆที่จะใช้ประกอบในการทำสัญญาเงินกู้ ไม่กำกวมและให้มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในรูปแบบของตัวเลขและรูปแบบของตัวอักษร เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุด กับทั้ง 2 ฝ่าย ผู้กู้ยืม และผู้ให้กู้

สัญญาเงินกู้ จะต้องมีการระบุอัตราดอกเบี้ย ให้ชัดเจนมากที่สุด

อัตราดอกเบี้ยเป็นอีกสิ่งสำคัญตามกฎหมาย และเป็นสิ่งที่มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน ทางด้านกฎหมายให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรืออัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เว้นแต่เป็นสถาบันการเงินหรือธนาคาร สามารถจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปีได้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศข้อกำหนดของธนาคาร โดยระบุอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนลงไปในสัญญาเงินกู้เพื่อความเป็นธรรมต่อทั้ง 2 ฝ่าย 

สัญญาเงินกู้ จะต้องระบุระยะเวลาในการชำระหนี้ 

และในการกู้ยืมเงินสิ่งสำคัญอีกข้อก็คือการส่งมอบ หรือการผ่อนชำระเงินคืน ซึ่งระยะเวลาวันที่จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ชำระหนี้จะต้องชำระหนี้ภายในวันไหนบ้าง ดังนั้นจะต้องระบุวันที่ให้เป็นขอบเขตของการชำระหนี้ไว้ในสัญญา ดังนั้นวันที่ต่างๆจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องกำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ อย่างชัดเจน

สัญญาเงินกู้ ต้องระบุวันที่ลงนามในสัญญาหรือวันที่ทำหนังสือสัญญาเงินกู้ 

การระบุวันที่ในการลงนามให้ชัดเจน เพื่อจะเป็นสิ่งที่จะสามารถกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ และการคิดอัตราดอกเบี้ย การเสียค่าปรับกรณีการจ่ายคืนล่าช้า เพื่อสะดวกในการติดตามเงินและมีผลต่อการชำระหนี้ให้ได้อย่างตรงเวลา 

สัญญาเงินกู้ จะต้องมีพยานผู้ที่ร่วมในเหตุการณ์การกู้ยืม 

เพื่อความเป็นธรรมด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายจึงจำเป็นอย่างมากที่ควรจะมีพยาน ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย ในการลงนามกู้ยืมเงินในสัญญากู้ยืมเงิน จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดหรือรายละเอียดในการกู้ยืมเงินอย่างละเอียด และเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัญญาที่ร่างขึ้นมาฉบับนี้มีความธรรมและเป็นไปตามข้อตกลง

สัญญาเงินกู้ จำเป็นจะต้องมีลายเซ็นต์ทั้งของผู้กู้และผู้ให้กู้ 

การลงนามหรือลายเซ็นในหนังสือสัญญาเงินกู้ เป็นการยืนยันว่าตัวบุคคลที่นะบุในสัญญานั้นๆได้ทำการกู้เงินและเป็นผู้ให้กู้ด้วยตนเอง

Back to top