openbox.in.th วิธียืมเงินออนไลน์ด่วน และสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ําในปี 2566

บริการให้ยืมเงินออนไลน์เงินด่วนทันใจ ด้วยการกู้เงินกับธนาคาร พร้อมสมัครสินเชื่อบุคคลรับบัตรเครดิต และแหล่งยืมเงินนอกระบบออนไลน์

Home » บล็อก » ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • ไม่กำหนด (มีรายได้ประจำ)
 • สูงสุด 0.35% ต่อเดือน
 • อายุ 20-60 ปี

เปิดอยู่ต่อเนื่อง! จนกว่าวงเงินจะหมด ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท 2566

ข่าวดีสำหรับทุกอาชีพไม่ว่าจะพนักงานประจำ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการกู้เงินผ่านการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกับธนาคารออมสินยังคงสามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบนี้เป็นรอบสุดท้าย ผู้ที่สนใจสมัครผ่านธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่ออย่าง สินเชื่อเสริมพลังฐานราก MyMoสามารถยื่นเรื่องลงทะเบียนผ่านMobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน อย่างไรก็ตามเรามาดูคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกันก่อนว่ามีหลักเกณฑ์อะไรกันบ้าง

 1. ผู้สมัครที่ต้องการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกรณีเป็นพนักงานประจำ พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี โดยจะถือว่าอายุผู้สมัครที่ผ่อนชำระสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินคืนจนหมดต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. ผู้สมัครที่ต้องการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกรณีเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้าทั่วไป ค้าขายออนไลน์ ทำอาชีพด้านการบริการทั่วไป เป็นต้น ต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี โดยจะถือว่าอายุผู้สมัครที่ผ่อนชำระสินเชื่อเสริมพลังฐานรากคืนจนหมดต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. ผู้สมัครที่สามารถขอยืมเงินธนาคารลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4. ผู้สมัครที่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ จะต้องไม่ได้กำลังเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสินอยู่
 5. ผู้สมัครที่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ จะต้องกำลังเป็นสินเชื่อของของธนาคารออมสิน หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของของธนาคารออมสินและต้องปิดบัญชีสินเชื่อธนาคารออมสิน แล้วไม่เกินกว่า 3 ปี
 6. ผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงจะสามารถสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกับธนาคารออมสิน
 7. ธนาคารออมสินต้องได้รับที่อยู่ของผู้สมัครที่แน่นอน เบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครที่สามารถติดต่อได้ 

ดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้สมัครขอยืมเงินด่วนออนไลน์ที่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้นั้นเอง หากตรวจสอบแล้วว่าผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่างนี้ก็สามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ผ่านMobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสินได้เลย โดยจะมีวงเงินการอนุมัติจากธนาคารออมสินให้กับทุกสายอาชีพไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยให้ดอกเบี้ยสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนไม่ต้องไปเสี่ยงกับสินเชื่อนอกระบบเลย โดยธนาคารออมสินจะพิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติขึ้นอยู่กับบุคคลที่สมัครยื่นกู้ ซึ่งโดยปกติธนาคารออมสินจะแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อผ่าน SMS และจะแจ้งผลการแจ้งเตือนผ่านแอพ MyMo ของธนาคารออมสินภายใน 24 ชม.เท่านั้น และเมื่อสินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้วและผ่านเกณฑ์ ผู้สมัครจะต้องยืนยันการทำสัญญาลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกู้เงิน E-Contract ภายใน 7 วันทำการ 

อย่างไรก็ตามผู้สมัที่สนใจลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนี้จะต้องยื่นขอกู้เงินทำสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและทำสัญญาเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์

 • รายได้ 10000 บาท
 • สูงสุด 25% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

กู้เงินกสิกรไทย

 • รายได้ 20000 บาท
 • สูงสุด 20-25%
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

กู้เงินปิดบัตร

 • ไม่กำหนดรายได้
 • สูงสุด 28% ต่อปี
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
Back to top